Ženidba

ŽENIDBA

E’UZU BILLAHI MINEŠŠEJTANIRRADŽIM

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

EL-HAMDU LILLAHI RABBIL-‘ALEMIN. VES-SALATU VES-SELAMU ‘ALA RESULINA VE NEBIJJINA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALIHI VE SAHBIHI EDŽME’IN.

Neka je hvala Allahu dž.š. i neka je salavat i selam ne Njegovoga miljenika i poslanika Muhammeda s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i drugove- ashabe.                                                                         

Poslanik Muhammed, s.a.v., kaže: “Onaj ko oženi djevojku zbog bogatstva, Allah ga ne učini bogatim. Onaj ko oženi djevojku zbog ljepote, Allah mu otkrije u njoj ono što ne voli i što mu je ružno. Onaj ko oženi djevojku zbog njene vjere, Allah će mu dati bogatstvo i učiniće da mu se svidi i da je zavoli.”

 U braku muž i žena upotpunjuju jedno drugo

“Žene su odjeća vaša i vi ste odjeća njihova.” (K.2:187) Odjeća ima tri namjene: da pokrije, da zaštiti i da uljepša. U časnom Kur’anu još stoji: “O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati sramotu vašu i da se uljepšate.” (K.7:27)

 Dalje u časnom Kur’anu stoji: “Udavajte neudate i ženite neoženjene, ... ako su siromašni, Allah će im iz obilja svoga dati. (K.24:32)

Imam Džafer Sadik kaže: “Opskrba je sa ženom i čeljadima.”

 U islamu momak i djevojka postaju dozvoljeni jedno drugome samo onda kada je proučen nikah, tj. kada se šerijatski vjenčaju. Svaka veza van braka je blud o kome časni Kur’an kaže:

 “I što dalje od bluda, jer je to razvrat, kako je to ružan put.” (K.17:32)

 “Bludnika i bludnicu izbičujte sa stotinu udaraca biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovom skupina vjernika prisustvuje! Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba biti poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima. (K. 24:2-3)

Mustehab je vjenčati se po noci, pozvati rodbinu i prijatelje i prirediti jelo za goste.

Žena je osjećajnija i tjelesno slabija nego muškarac. Ona doživljava život više emocionalno i razumije mnoge stvari koje muškarac nikad nije u stanju razumjeti. Ovo muškarac mora da zna i da poštuje. Ona je tjelesno slabija pa je na mužu dužnost da se brine za izdržavanje porodice. O tome Allah kaže u svojoj knjizi: “Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima...” (K.4:34)

 U islamu uloge  žene i muškarca su podijeljene: žena je majka i ona je upravitelj domaćinstvom dok muž  stiče sredstva za život. Žena, psihom i tjelesnom građom je pripremljena da bude majka, tj. ona ciji je zadatak odgoj čovječanstva. Zbog ove važne uloge, koja iziskuje svo njeno vrijeme, ona je oslobođena rada i zanimanja van kuce.

 U Kur’anu još stoji: “One (žene) imaju isto toliko prava (kao i muževi), samo muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen.” (K.2:228) Islam daje sva prava ženi kao i muškarcu, npr. pravo na rad, pravo na obrazovanje,pravo na  duhovno uzdizanje, pravo na intelektualni razvoj, pravo na ibadet..., ali dužnosti supruge i majke su na prvom mjestu.

 Ova prednost muškarca za jedan stepen predstavlja činjenicu da je on fizički snažniji i da je manje podložan emocijama od žene. Zato kod najvaznijih pitanja i odluka u životu porodice islam daje mužu zadnju riječ. Dokazana je činjenica da žena više sluša osjećanja dok se muškarac više oslanja na razum. Muškarac je vladar, sudija i ratnik, tj. njemu uglavnom pripadaju sve djelatnosti gdje nije dozvoljeno pasti pod uticaj emocija.

 Dokaze za ovo nalazimo u časnome Kur’anu na mjestu gdje se govori o pozivanju svjedoka, prilici kada nije dozvoljeno slušati osjećanja.

“I navedite dva svjedoka, dva muškarca vaša, a ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene koje prihvatate kao svjedoke; ako jedna od njih dvije pogriješi, neka je druga podsjeti . (K. 2:282)

 Još jedan dokaz da je Allah odredio čovjeku da brine i izdržava porodicu je činjenica da je pomognut dvostrukim dijelom od onoga što pripada ženi u nasljedstvu: “Allah vam naređuje da od djece vaše - muškom pripadne toliko koliko dvjema ženskim.” (K.2:11)

U širem smislu, naš uzor bi trebao da bude brak hazreti Fatime i hazreti Alije. Ona je radila u kući, mljela brašno kuhala i mela, a on je radio poslove vani, kao što je nabavka drva i hrane.

 Islam nije zabranio ženi da radi nego je stvorio sve uslove da se posveti kući i porodici. Žene koje posvete svoje vrijeme radu van kuće i karijeri lisavaju djecu njihovog prirodnog prava - majčinske ljubavi i brige.

 Svaka vrsta aktivnosti i zajedničkog života koji uključuje više od jedne osobe iziskuje rukovođenje i upravljanje, i pokornost i potčinjavanje. Da bi život zajednice funkcionisao.

Mora se reći da autoritet zasnovan na tiraniji i nepravdi nikad ne može biti stabilan. Tako ni mužev autoritet nije zasnovan na tome nego na ljubavi. “I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara bračne drugove da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju.”  (K.30:21)

 Emancipacija žene na Zapadu je učinila da se mnoge od njih nikad ne udaju, pod izgovorom da žele da zadrže “slobodu”. Ovim se čovjekova civilizacija vraća hiljadama godina nazad, kada brak nije postojao i kada je žena bila slobodna od bračne veze. Tada je bila predmet polnih prohtijeva muškarca, koji bi je imao dan-dva, i onda je vratio u njenu “slobodu”. Danas se filmovima, literaturom i muzikom propagira način života u kojem se žena čini predmetom seksualne želje i stavlja u službu reklame. Pomoću nje se žele privući kupci za svaku vrstu proizvoda - od šampona do automobila. Međutim istina je da žena samo brakom dobija ugled i čuva čast i čistotu.

 Današnja “moderna” i “nezavisna” žena je potpuno izgubila osjećanja koja se obično nalaze u žena njihove dobi. One su novi pol koji nije muški, jer im je fizionomija ženska, a ni ženski, jer su im želje, razmišljanja i način života muški.

Jedna od odlika mu'mina jeste i da oni svoja stidna mjesta čuvaju, a oni koji budu tako činili, biće spašeni. O tome govore ajeti Sure Mu'minun:

"Vjernici su spašeni!" "Oni koji su u svojim namazima skrušeni!" "I koji ružna djela izbjegavaju!" "I koji zekat daju!""I koji stidna mjesta svoja čuvaju!"

"Osim od svojih žena ili onih koje su u posjedu njihovu - oni zaista prijekor ne zaslužuju!" "A oni koji i pored toga budu tražili, oni su nasilni!"

(Suretu-l-Mu'minun:1-7)

Allah dž. š. naređuje Poslaniku s.a.v.s. da naredi svojim ženama, kćerkama i vjernicama da niz svoje tijelo spuste ogrtače, kako ne bi bile uznemiravane, pa u Suri Ahzab stoji:

"O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti. A Allah prašta i samilostan je."

(Suret-l-Ahzab:59) 

Glavna tema ove emisije nije sami brak već  islamski način sklapanja braka.  Danas ćemo pokušati da objasnimo i  kako treba da obilježavamo  sklapanje islamskog braka. To što možemo doživjeti i vidjeti po našoj Bosni prilikom sklapanja islamskih brakova je zaista  za plakanje. Mnogi čak neznaju da se u džamiju ne ulazi bez marame, odnosno da se nemože obući kao da se ide u disko ili tako slična mjesta. Kad se to ipak nekako prevaziđe,  i   vjenčanje se obavi  onda se ide u već zakupljeni restoran ili neku salu. E tu tek nastaje ono što je najviše suprostavljeno islamskom načinu sklapljanja braka. Naime počinje prvi ples i urnebes, poljubci mladenaca i da dalje ne nabrajam. Alkohol nije samo da se pije u ime mladenaca (i želje za hairli brak), već su ga oni lično i kupili, njihova familija ga donosi, servira i to sve u ime novog ko biva "u islamu zasnovanog braka". Pitanje koje proizilazi iz samog toga je: O kojem islamu mi ovdje pričamo? Da možda mi bošnjaci nemamo neku novu vjeru ??

Nije mi čudo za mladence koji neznaju za tako nešto jer sad tek vidimo  koliko su neki naši roditelji bili izvan vjere i kako nisu u mogućnosti objasniti svojim sinovima i kćerima šta je islamski brak i islamsko veselje. Zar početak braka sa alkoholom bilo to direktno ili indirektno može biti hairli brak ? Ja lično smatram da što mi bošnjaci činimo je zaista neka nova vjera a ne časni Islam. Ja nigdje u časnom Kur'anu nisam uspio naći da se svadba na bilo koji način može proslaviti sa opojnim pićem. Ovo što se dešava sa bošnjacima u domovini kao i u dijaspori je čisto imitiranje zapada odnosno kržćana, naročito kada je u pitanju brak. Zar mi Bošnjaci ne znamo ništa drugo negoli imitirati druge ?

Ovdje sam uvrstio nekoliko hadisa iz kojih se mogu izvući  fine pouke kada je u pitanju bračna veza i sam čin sklapanja braka.

Poslanik s.a.v.s. kaže:

"Ženite se, jer vam žene doista donose blagoslov u kuće."

"Tražite nafaku stupanjem u brak."

"Ako vam dođe onaj ko vam odgovara po izgledu i vladanju, sa željom da se oženi od vas, oženite ga. Ako to ne budete činili, dolaziće do smutnje na Zemlji i poroka širokih razmjera."

"Ne uzimajte žene zbog njihove ljepote, jer ih ljepota moze upropastiti; ne uzimajte ih zbog njihova imetka, jer ih imetak može učiniti obijesnim; uzimajte ih zbog njihove pobožnosti, jer ćete imati dobro odgojene, solidne i vrijedne supruge."

"Brak je dio mog sunneta; svako ko se udalji od našeg pravca udaljava se od nas."

"Sklapajte brakove i rađajte djecu; ja ću se ponositi vašim brojem naspram drugih zajednica."

Tri izjave imaju se smatrati zbiljom bez obzira da li su potekle u zbilji ili šali: vjenčavanje, puštanje žene (razvod) i vraćanje njezino nakon puštanja.

"Allah najviše prezire, iako je to samo po sebi dozvoljeno djelo, razvod  braka."

"Kada neko od vas hoće da zaprosi neku ženu, ako može da kod nje vidi ono što ga privlači da se njome oženi, neka vidi."

"Pristanak za udaju žene koja je ranije udavana je preči od pristanka njezina staratelja, a i od djevojke se traži pristanak, koji može biti iskazan i njezinom šutnjom."

"Nema braka bez (privole) staratelja i dvojice pravednih svjedoka."

"Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema ženama."

"Prema ženama su velikodušni i pažljivi samo plemeniti ljudi, a žene ponizuju i zlostavljaju samo oni koji su loši i niske naravi."

"Oporučujem vam lijep postupak sa svojim suprugama."

"Bojte se Allaha u pogledu žena! Vi kod njih imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava."

"Kada neko od vas ima spolni odnos sa svojom suprugom, neka se ne udaljuje od nje sve dok i ona ne zadovolji svoje potrebe."

"Kod Allaha na Sudnjem danu najgore mjesto će imati onaj čovjek koji objelodani ono što mu njegova žena povjeri pri spolnom snošaju kao i on njoj."

Čovjek će biti nagrađen i za intimni život sa svojom ženom. Jedan od slušatelja, koga su  ove riječi  Allahova Poslanika ne malo iznenadile, začuđeno upita:

Zar će čovjek biti nagrađen i za to što zadovoljava svoju strast ? - na što mu Allahov Poslanik odgovori: "Zar ne znaš da bi učinio haram ako bi svoju strast zadovoljavao na nedozvoljen način, zato, ako je zadovoljavaš  na dozvoljen način, bićeš nagrađen." 

Što se tiče svadbe i veselja navešćemo  sledeće hadise koji su veoma jasni.

"Objelodanite stupanje u brak, a vjeridbu držite u tajnosti."

"Najblagosloveniji je onaj brak koji je najlakši opremom."

"Jedan dan gozbe na svadbi je sunnet (obaveza), dva dana su dobro djelo, a tri dana su vec znak hvalisanja i želje za prestižom."

"Kada se ženio Poslanikov drug Abdurahman ibn Avf, Allahov Poslanik mu je rekao: "- Priredi gozbu, zakolji makar ovcu!

Ovdje ću ponoviti neke ružne i islamu nepoznate običaje: prilikom sklapanja braka priređuju se razna veselja,  čestitanja, slavlja i sI. Uzvišeni islam nema ništa protiv toga, ako je to u granicama ljudske pristojnosti. Islam preporučuje da se u vezi sa sklapanjem braka priredi veselje i gozba, na koju će se pozvati prijatelji i poznanici

Poslanik s.a.v.s. kaže:

"- Priredi gozbu, zakolji makar ovcu!""

Pa kada na ovakvim veseljima bude malo i zabave, ni to ne smeta. Međutim, kod nas se u posljednje vrijeme javljaju razni islamu nepoznati običaji u vezi sa svadbom, sklapanjem braka i sličnim sastancima. U ove korisne islamske sastanke uvodi se sve više upotreba aIkoholnih pića, zbog čega se ovakvi sastanci najčešće pretvore u zlo i dobiju najodvratniji izged, a često se završavaju i tragično. Osim toga, raskoš na ovakvim svečanostima uzima sve vise maha.

Često se i ne gleda koliko to košta, ugledaju se jedan na drugog i sve se više izlažu nepotrebnim troškovima. Tada se i ne razmišlja može li i kako će mlada ili mladoženja podnijeti tolike troškove u momentu kada im je svaka marka  potrebana  za novo kućanstvo, vec se samo traži i zahtijeva.

U većini slučajeva, ovakvi troškovi negativno utiču na mlade, što je čest uzrok pojava za odugovlačenja sa ženidbom.

Sve ovo treba zdravije sagledati, pa na osnovu zdravog razuma izbaciti iz prakse svaki veći raskoš i nepotrebni teret, koji je često razlog izbjegavanja braka, posebno kod onih sa skromnim stanjem.

U interesu zdravog i sretnog braka i porodice, od svih loše stvorenih navika treba odustati i shvatiti da je život najdraži I najslađi  kada mladi zajedničkim naporima kupuju i uređuju svoju kuću, a to ovi stariji koji slušaju dobro znaju jer su sve ove stvari od skora uvedene, toga prije nije bilo.

Sada nešto o samom činu sklapanja braka. Šeri'atsko pravo ne daje zarukama obavezan karakter, pa se brak moze sklopiti i bez zaruke.

Međutim, Muhamed (a.s.) preporučivao je da se buduci bračni drugovi prethodno dobro upoznaju. Poslije ponude i pristanka dvoje Ijudi suprotnog spola, brak se može sklopiti lično ili preko punomoćnika. Sklapanje islamskog braka obavlja se u džamiji ili prostoriji odbora islamske zajednice ili prostoriji koju za taj čin odredi islamska zajednica.

U pogledu samog sklapanja braka, odnosno zaključenje ženidbenog ugovora između muslimana i muslimanke potrebno je da su prisutni slijedeći uvjeti:

- izjava slobodne volje bračnih drugova o stupanju u brak;

-da su obje strane (momak i cura) pametne;

-da nema zapreke u vjenčanju;

-da se i ponuda i pristanak obave na istom mjestu i da stranke čuju jedna drugu

- da su prisutna dva svjedoka prilikom davanja izjava mladenaca;

-da momak i cura znaju izgovoriti i svojim riječima objasniti makar osnovne principe islamskog vjerovanja a to je:

"Amentu billahi, ve melaiketihi, ve kutubihi, ve rusulihi, ve-l-jevmi-lahiri, ve bi-l-kadri hajrihi, lie šerrihi minellahi te'ala.

To u prijevodu znači:

"Ja vjerujem Boga, Božije meleke, Božije knjige, Božije poslanike, Sudnji don i da sve što se događa i zbiva,  biva sa Božijim određenjem. "

Treba znati izgovoriti Kelime-i-Šehadet, klanjati pet dnevnih namaza, postiti mjesec ramazan, davati zekat, a kad  u životu bude u sutuaciji obaviti hadž itd.

Izjava volje o stupanju u brak sastoji se u ponudi sklapanja braka s jedne strane ( bilo to momak ili cura ) i na istom mjestu i istovremeno prihvatanje te ponude. Ponuda može biti i u pismenoj formi.

U pogledu svjedoka Muhammed, a.s. kaže: "Nema braka bez svjedoka. Prema tome, Šeri'atsko pravo od svjedoka traži da su pametni i punoljetni. Da su muslimani i da nisu gluhi. Osim toga svjedoci ne mogu biti pospani,  pa da ne shvate ponudu i prihvatanje mladenaca.

Najmanji broj svjedoka potrebnih za sklapanje braka treba da su dva muškarca ili jedan muškarac i dvije žene.Umjesto jednog muškarca uzimaju se za svjedoke dvije žene, jer Kur'an kaže:

" ...ako bi jedna zaboravila da je druga na to podsjeti." 

Na osnovu propisa Šeri'atskog prava sklapanje braka može vrsiti samo ona osoba, koja je za taj svečani čin ovlaštena od vjerskog organa, koji je nadlezan da izdaje ovlaštenja za vršenje imamske i hatibske dužnosti.

Kada cura i momak dođu kod nadležnog imama i izraze želju da čin vjenčanja hoće izvršiti  po Šeri'atskim propisima, ovlašteni imam će, utvrditi identitet zaručnika. Odmah zatim imam utvrđuje okolnosti koje bi mogle uticati na ispravnost braka po Šeti'atskom pravu. Ukoliko nema nikakvih smetnji za brak, zaručnici će se sporazumjeti o visini "mehri-muedždžela", pa kada se i to utvrdi imam će naglasiti da se Šeri'atsko vjenčanje može izvršiti, i tada pristupa samom aktu vjenčanja: Proučivši E'uzu i bismillah upoznaje mladence s pravima i dužnostima muža i žene koje proizilaze iz islamskog braka. Odmah zatim izgovarajući ime i prezime, te očevo ime mlade  pita mladu: da li uzima za bračnog druga, izgovarajući ime i prezime te očevo ime mladoženje, drage volje, bez ičijeg nagovora ili prisile Poslije dobivenog pozitivnog odgovora od mlade, imam se obraća istim pitanjima i mladoženji.

Kada imam dobije jasan i pozitivan odgovor i od mladoženje, obraća se prisutnim svejdocima pitanjem: da li ste čull izjavu mladenaca ? Svi odgovori su zapisnički konstatovani. Nakon svega što je ovlašteni imam utvrdio i upisao u zapisnik, upućuje mladencima potrebne vjerske upute i životne savjete vezane za islamski brak, kojih bi se trebali pridržavati i po njima život uskladiti u interesu njihove bračne i porodične sreće.

Bio bi prezadovoljan ako barem neko uzme pouku iz ovog teksta, i molim Svevisnjeg Allaha da jednom shvatimo da samo brak baziran na temeljima islama može biti sretan i ihshAllah spasiti nas džehenemske vatre. Nepravite kompromise kada su islamski propisu u pitanju pa tako i sklapanje braka!!

Slijedimo islamski način života, način života koji će nas odvesti u spas a ne propast.

Neka nam je dragi Allah svima na pomoći kada budemo dočekali taj dan. Nadam se da će svako poštovati vašu želju za čistim islamskim načinom stupanja u  brak, a to je okupiti prijatelje, prirediti finu gozbu, uz muziku koja će poboljšati raspoloženje društva, i naravno nipošto započeti brak sa alkoholom, ili dozvoliti da se alkoholo toči i pije na našoj svadbi, bilo to na direktan ili indirektan način.

Izbjegavajte javno ljubljenje mladenaca jer to zaista nije islam.

Imitirati druge je jednostavo ali mi kao muslimani imamo naše upute i trebamo jednom konačno doći sebi i reći " ako se vjenčajem u džamiji već, i ako želim da brak počnem hairli, zašto onda ne i veselje sprovesti kako valja" Ko god nebude prihvatio vašu želju za proslavu sklapanja braka na islamski način, ta osoba vam i  nije prijatelj i takvi vam i  netrebaju biti na veselju.

I na kraju molim Allaha dž.š. da nas uputi na pravi put. Amin

Elvir ef. Hrnjić

Od istog autora

 • LJUBAV PREMA DOMOVINI

  LJUBAV PREMA DOMOVINI

  Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu. Salavat i selam neka su na našeg poslanika Muhammeda, negovu p...

  Mar 11, 2015

 • VAŽNO OBAVJEŠTENJE

  Važno obavještenje

  Obavještavamo vas da je zbog vremenskih neprilika MEVLUD u džematu Nezuk koji je bio zakazan za subot...

  Mar 06, 2015

 • ROĐENJE POSLANIKA A.S.

  ROĐENJE  POSLANIKA  A.S.

  Nalazimo se u mjesecu Rebiul evvel, 1436, godine. Iako, većini je današnji dan poznat kao prvi...

  Dec 30, 2014

 • U SUSRET REBIUL-EVVELU

   U SUSRET  REBIIUL EVVELU     


  Hvala Allahu  Uzvišenom koji je u Svojoj Knjizi rekao : 
  إِنَّ ع...

  Dec 30, 2014

 • Predavanje na temu ODGOJ DJECE U ISLAMU

  U organizaciji Asocijacije žena Medžlisa IZ Zvornik u nedjelju 01.decembra 2013.godine će se u džamiji u Kozluku poslije podne nama...

  Nov 27, 2013

Povezano