KULTURA PONAŠANJA U DŽAMIJI

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe, šehide i sve sljedbenike.
Poštovani vjernici, slušaoci Radija ''Glas Drine'' i emisije ''Na izvoru islama'', ES-SELAMU 'ALEJKUM!
U današnjoj emisiji ćemo, akobogda, kroz brojne hadise govoriti o vrijednostima džamije, o njenom značaju u našem životu, te o kulturi ponašanja prilikom dolaska u džamiju, boravka u njoj i odlaska iz nje. Naime, cilj nam je da probudimo našu svijest o važnosti što češće posjete ovoj Allahovoj, dž.š., kući i o važnosti poštivanja njene časti, jer je, po tom pitanju, trenutna situacija vrlo loša i njome nikako ne možemo biti zadovoljni. Ako, zaista, ali baš zaista, želimo spas i uspjeh na oba svijeta, onda moramo popraviti ovu situaciju.
Za početak ćemo navesti tri hadisa u kojima Poslanik, a.s., govori o vrijednostima posjete Allahovoj, dž.š., kući i klanjanja namaza u džematu.
On poručuje: ''Kad god neko ode u džamiju – ujutro ili navečer – Allah mu pripremi mjesto u Džennetu, koliko god puta ode ujutro ili navečer.'' (Muttefekun alejhi)
''Ko se kod svoje kuće očisti, a zatim ode u jednu od džamija da obavi jedan od Allahovih farzova, jednim korakom mu se oprašta grijeh, a drugim podiže stepen (u Džennetu).'' (Muslim)
''Zajednički obavljen namaz je vrjedniji od pojedinačnog namaza dvadeset i sedam puta.'' (Muttefekun alejhi)
Braćo i  sestre! Eto lijepih savjeta za sve nas. Jer, svi smo mi griješnici, a svi se nadamo Džennetu.A pošto je džamija Allahova kuća, onda se posjeta džamiji računa kao posjeta Samom Allahu, dž.š., i sastanak sa Njim.
O tome Poslanik, a.s., kaže: ''Ko uzme abdest i ode u džamiju, on je Allahu zijaret učinio, a obaveza onoga kome je zijaret učinjen je da počasti onoga koji ga je posjetio.'' (Bejheki, Taberani)
A za sastanak sa našim Stvoriteljem i Gospodarom moramo se i lijepo obući.Uzvišeni Allah o tome je rekao: ''O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hoćete namaz da obavite!'' (El-E'raf, 31.)
Nakon što se pripremimo za susret za Gospodarom, kuću napuštamo dovom: ''Allahu moj, podari svjetlo u moje srce, moj sluh, moj vid, na moju desnu stranu, na moju lijevu stranu, iznad mene, ispod mene, ispred mene, iza mene a i mene samog obaspi nurom.'' (Buhari)Kada čovjek tako spreman krene u džamiju, onda mora povesti računa i o svom ponašanju na putu prema džamiji. O tome Poslanik, a.s., kaže: ''Kada neko od vas lijepo i propisno uzme abdest, a zatim se zaputi ka džamiji, neka ne prepliće prste na rukama, jer je on već u namazu.''  Dakle, čim krenemo od kuće, naš namaz je već počeo.
Po Sunnetu Muhammeda, a.s., u džamiju ulazimo desnom nogom, a izlazimo lijevom. Na ulasku u džamiju, željni Allahove milosti i oprosta, učimo dovu: ''Bismillah. Ves-selamu ala Resulillah. Allahummagfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike.'' (Ibn Madže) U prijevodu: ''U ime Allaha. Neka je selam na Allahovog Poslanika. Allahu moj, oprosti moje grijehe i otvori mi vrata Svoje milosti.''
Kada uđemo u džamiju sa milošću, onda tu milost dijelimo sa drugima. Nazivamo selam prisutnima i dobro pazimo da ni slučajno ne prođemo ispred klanjača, da ne povrijedimo njegov prostor gdje obavlja sedždu. Poslanik, a.s., nas upozorava na to: ''Da neko od vas sačeka stotinu godina, bolje mu je nego da prođe ispred svog brata koji klanja.'' (Ibn Hibban, Tirmizi i Ibn Madže).Zatim klanjamo dva rekata Tehijjetu-l-mesdžida, koja nam je Poslanik, a.s., naredio. ''Kada neko od vas uđe u džamiju, neka klanja dva rekata prije nego sjedne.'' (Autori Kutubu sitte).A nakon što klanjamo namaz, zadržat ćemo se na svom mjestu i proučiti zikr. To je onaj zikr koji mi zajedno učimo poslije namaza. Poslanik, a.s., je o tome rekao: ''Meleki se mole za svakog od vas sve dok bude na mjestu na kome je obavio svoj namaz, sve dok mu se ne desi nešto što kvari abdest. Oni govore: 'Allahu, oprosti mu grijehe! Allahu, smiluj mu se.' '' 
Ebu Derda, r.a., rekao svome sinu: ''Neka ti džamija bude kuća! Zaista sam čuo Allahovog Poslanika, a.s., kada kaže: 'Džamije su kuće bogobojaznih. Kome džamija bude kuća, Allah mu je zagarantovao Svoju milost i prelazak preko Sirat-ćuprije.' '' (Taberani i Bezzar)
Dakle, Poslanik, a.s., nas poziva da džamiju, Allahovu kuću, doživimo kao svoju vlastitu. Međutim, on nam istovremeno poručuje i to da se u džamiji ne možemo ponašati baš kao u svojoj kući, odnosno, da postoje određena pravila ponašanja, kojih se moramo držati, ako ne želimo da, umjesto bereketa i milosti, dobijemo Allahovu kaznu. A nama ne treba veća kazna od one da nas Dragi Allah udalji od džamije .Jedno od tih pravila, koje moramo poštovati, jeste da jezik treba da koristimo samo za ibadet. O tome Poslanik, a.s., veli: ''U vremenu pred nastupanje Smaka svijeta, pojavit će se narod koji će sjediti u džamijama u halkama, a čiji će predmet razgovora biti Dunjaluk. Nemojte sjediti sa takvima! Allah se takvima neće smilovati.'' (Ibn Hibban, Hakim i Taberani)
Razmislimo sada malo o tome koliko smo mi daleko ili blizu nastupanja Smaka svijeta!
Prema tome, razgovor o tome ko šta prodaje, gdje se šta može kupiti, šta ko radi i tome slično, odvija se izvan džamijskog prostora, to jest, u dvorištu. A u džamiji treba čini sljedeće jezičke stvari:
učiti Kur'an,
zikriti, samostalno ili u džematu,
ponavljati za mujezinom riječi ezana i druge zikrove,
baviti se vjerskim naukama i vjerskim pitanjima (držati predavanja i kurseve),
govoriti samo ono što je dobro i lijepo,
po potrebi samo šutjeti.
 S obzirom da je džamija Allahova kuća, onda moramo povesti računa i o visini tona naših glasova. Dakle, sljedeće pravilo glasi da je u džamiji zabranjeno podizanje glasova.U vezi s tim Saib b. Jezid, r.a., kaže: ''Bio sam u Poslanikovoj, a.s., džamiji kad me neko pogodi kamenčićem. Okrenuh se i vidjeh da je to Omer, r.a., koji mi reče: 'Idi i dovedi mi onu dvojicu ljudi!' Otišao sam i doveo ih. On ih upita: 'Odakle ste vi?' Oni rekoše: 'Iz Taifa.' A Omer im reče: 'Da ste odavde ja bih vam zadao bol, zbog dizanja glasova u Poslanikovoj, a.s., džamiji.' ''
Naravno, zabrana podizanja glasa važi za sve džamije, a ona se ne odnosi samo na prazan i beskoristan govor ili razgovor, nego čak i na učenje Kur'ana, zikra i dova.U vezi s tim Uzvišeni Allah poručuje: ''Ne podiži previše glas učeći Kur'an u namazu!'' (El-Isra', 110.)
Na drugom mjestu kaže: ''Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onima koji dobra djela čine.'' (El-E'raf, 55-56.)
Dalje spmenut ću još jedno vrlo važno pravilo,ponašanja u džamiji a to je popunjavanje, ravnanje i zbijanje safova prilikom klanjanja (farzova ili nafila) u džematu.
Poslanik, a.s., je poručio: ''Izravnajte vaše safove, jer je ravnanje safova jedan od elemenata ispravnosti namaza.'' (Buhari).U drugom hadisu veli: ''Zbijte safove, približite se jedan drugom i međusobno izravnajte vaša ramena i vratove! Tako mi Allaha, ja vidim šejtana kao crno janje kako se kroz praznine safova uvlači među vas.'' (Ibn Hibban)
Prema tome, ako ne budemo popunjavali i ravnali safove, ispravnost našeg namaza u džematu će doći pod znak pitanja, a ako ne budemo zbijali ramena i budemo pravili praznine između nas, prokleti šejtan će poljuljati naše redove i naše međusobne bliske odnose. Zato nemojte bježati od vaše braće, koja žele da vam se bratski približe. 
Takođe Jedno od vrlo važnih pravila ponašanja, u džamiji a i uopće u društvu, jeste šutnja i slušanje dok drugi govori. To se odnosi kako na obični razgovor između ljudi, tako i na govor predavača. U tom smislu, hutba zauzima posebno mjesto.O tome je Poslanik, a.s., rekao: ''Ko petkom razgovara dok imam uči hutbu, sliči magarcu koji nosi tovar knjiga, a onaj koji mu na to kaže: 'Šuti!', nema nagrade za džuma-namaz.'' (Ahmed i Taberani)
U drugom hadisu stoji: ''Džuma-namazu prisustvuju tri vrste ljudi: osoba koja pri učenju hutbe govori i za to će dobiti kaznu; osoba koja pri učenju hutbe uči dovu Allahu, koju On može primiti ili odbiti; i osoba koja sluša hutbu i ne govori, a uz to ne prelazi preko vratova ostalih klanjača i ne uznemirava ih – takvima će grijesi biti oprošteni, računajući od džume do džume i još dodajući tri dana, jer je Uzvišeni Allah rekao: 'Ko uradi dobro djelo, bit će desetorostruko nagrađen.' '' Nažalost i u našim džematima se ponekad može primjetiti da ljudi šapuću ili čak i da naglas govore tokom hutbe. To je višestruko nepoštovanje. Nepoštovanje prema Allahu, dž.š., jer je hutba farz, nepoštovanje prema imamu, prvo kao predvodniku džemata, a onda i kao govorniku, te nepoštovanje prema drugim ljudima, koji su došli da slušaju hutbu. Navedeni hadisi su, po tom pitanju, prilično jasni, pa vas zato pozivam – potrudite se da dobijete nagradu za prisustvo na hutbi, a nemojte dozvoliti da zbog prisustva na hutbi budete kažnjeni.
Drugi navedeni hadis govori o još jednom pravilu ponašanja u džamiji, a koje je vezano za ispravnost džume i dobivanje nagrade za nju. To je dolazak navrijeme na džumu i zauzimanje mjesta u prednjim safovima. moramo voditi računa o ovom pravilu, kako bismo izbjegli preskakanje preko vratova ljudi. To pogotovo važi za one ljude, koji po svaku cijenu žele sevape prvog safa, pa znaju preskočiti i po desetak safova da bi došli do cilja. Dođi, brate, navrijeme i, zauzmi mjesto u prvom safu!
Sada ćemo navesti još tri pravila, koja su vezana za traženje mjesta u džamiji.Naime, ima ljudi, , koji su navikli da godinama klanjaju namaze i slušaju predavanja isključivo na jednom mjestu u džamiji. Oni to smatraju izvjesnom rezervacijom mjesta, pa ako im neko sjedne na mjesto, oni ga otjeraju.O tome Poslanik, a.s., kaže: ''Neka niko od vas ne podiže svoga brata sa njegovog mjesta, da bi sjeo na to mjesto.'' Dakle, u džamiji nema rezervacije. Svako mjesto u džamiji, osim, naravno, mimbera i mihraba, pripada svakome. I na kraju, spomenut ćemo još i pravilo vezano za izlazak iz džamije. Izlazeći lijevom nogom iz džamije Poslanik, a.s., je učio sljedeću dovu: ''Bismillah. Ves-selamu ala Resulillah. Allahummagfir li zunubi veftah li ebvabe fadlike.''(U prijevodu: ''U ime Allaha. Neka je selam na Allahovog Poslanika, a.s. Allahu moj, oprosti mi grijehe i otvori mi vrata Svoje dobrote.'')
Draga Braćo i poštovane sestre! Evo, sada kada znamo koja su to najvažnija pravila ponašanja u džamiji, nadam se da ćemo ih akoBogda i poštovati.
 Molim Dragog Allaha da nam oprosti naše grijehe i da nam otvori vrata Svoje milosti i Svoje dobrote. Amin.

                                                                                                          Vehid ef. Muratbegović

Od istog autora