Roditeljima se ne možemo odužiti

Hvala neka je Allahu dž.š. Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka su na Njegovog poslanika, Muhammeda a.s. Neka Uzvišeni Gospodar našim šehidima podari lijepi Džennet, a njihovim porodicama sabur.

Draga braćo i sestre, ovom prilikom kazaću nekoliko rečenica o dobročinstvu prema roditeljima.

Dobročinstvo prema roditeljima predstavlja jedno od najdražih djela Allahu dž.š. Lijepo postupanje prema njima svrstava se odmah nakon vjerovanja u Allaha dž.š. Neposlušnost prema roditelja, prema hadisu, definira se kao najveći grijeh, odmah nakon širka (pripisivanja druga Allahu dž.š.) i kufra (nevjerovanja u Allaha dž.š.). Roditelji posvećuju veliki dio svog života svojoj djeci da im obezbijede sve što im je potrebno za život. Oni ih rađaju, odgajaju, hrane, školuju, brinu o njima kada su i zdravi, a posebno kada se razbole bdiju nad njima dok ih ne izvedu na selamet. Naravno, riječ je o najvećem broju odgovornih roditelja prema svojoj djeci. I oni zaslužuju da im se posveti dužna pažnja kada se zbog djece potroše i kada dožive starost. U osnovne dužnosti djece prema roditeljima možemo ubrojati sljedeće: da ih vole poštiju i pomažu, da prema njima budu blagi i milostivi, da ih izdržavaju ako su siromašni, da ih obilaze ako ne žive zajedno, da ih posjećuju ako su bolesni i da im donose poklone, da održavaju lijepe odnose sa njihovim prijateljima i da im klanjaju dženazu ako presele na Ahiret.

U suri el-Isra se kaže: „Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: "Uh!" – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: "Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!“ (El-Isra, 23-24)

Neko je upitao Poslanika a.s. o dužnostima djece prema roditeljima, a on je odgovorio: "Oni su ti Džennet ili Džehennem".(Ibn Madže)

Nažalost, neka djeca ovo zaboravljaju. Najlakši način da zaradimo džennet je da slušamo, poštujemo i činimo dobro roditeljima. Zato je jednom prilikom Resulullah a.s., na hutbi, tri puta ponovio: "Neka ga je sram! Koga Allahov Poslanice? - Onoga kod koga roditelji dožive starost, a on (kod njih) ne zaradi Džennet." (Muslim i Ahmed)

Nažalost, djeca više nisu pomoć i garant mirne starosti. Gorku istinu sadrzi turska poslovica: „Otac (od)hrani devet sinova, devet sinova ne mogu da dohrane jednog oca!“

Hasan el-Basri je rekao: "Allah dž.š., će uvesti u Džennet i obasuti milosću čovjeka koji je dobar prema roditeljima, samilostan prema potčinjenima, brižan prema siročetu i zašitnik nemoćnih".
Od Poslanika,a.s., se prenosi veliki broj hadisa o dužnostima i pažnji prema roditeljima iz koji zaključujemo koliko Allah dž.š. voli one koji su dobri prema svojim roditeljima:

''Allahu,dž.š., najdraža djela su: klanjanje namaza na vrijeme i dobročinstvo prema roditeljima.''

''Božije zadovoljstvo je uz zadovoljstvo roditelja i Božija srdžba uz srdžbu roditelja.'' 

''Činite zadovoljstvo svojim roditeljima pa će i vaša djeca činiti vama.''

''Ko je pokoran Allahu,dž.š., i roditeljima biće u Džennetu na najvišem stupnju.''

''Tri dove će bez sumnje biti uslišane: dova roditelja kojom proklinje svoje dijete, dova mazluma (onoga kome je učinjena nepravda) i dova musafira (putnika).''

''Ako Allah,dž.š., hoće On odloži sve kazne do Sudnjeg dana, osim neposlušnosti roditeljima. Kaznu za ovaj grijeh Allah,dž.š., ubrzava još na ovom svijetu, prije smrti griješnika.''

Muaz ibn Džebel prenosi predaju u kojoj stoji da je Poslanik a.s. zabranio neposlušnost roditeljima makar ga isključili iz nasljedstva. 

Allah,dž.š., nam poručuje u Kur'anu a.š.: ''Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan svojim roditeljima. Majka ga nosi a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku od dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. Meni će se svi vratiti.''( Lukman,14)

Dijete ima pravo i obavezu da odbije poslušnost roditeljima ukoliko od njega traže da bude nepokoran Allahu dž.š. koji je rekao: ''A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti.'' ( Lukman, 15)

Roditeljima je gotovo nemoguće odužiti se za sve ono što su učinili za svoju djecu. U brojnim predajama se navodi da su ashabi pitali Allahovog Poslanika a.s. da li su se nekim svojim postupcima odužili svojim roditeljima, pa je on odgovarao da se time nije odužilo ni za jedan njihov uzdah.

U predaji koju je zabilježio Imam Buharija stoji da je Abdullah ibn Omer bio kod Ka'be. U to vrijeme čovjek ide i na leđima nosi svoju majku. Tavafi oko Ka'be i na leđima nosi svoju majku. Pa kaže Abdullahu ibn Omeru: šta misliš jesam li se ja odužio ovoj svojoj majci, vidiš kako ja nju nosim, na leđima ona tavafi. Kaže: Nisi moj prijatelju ni za jedan porođaj ni bol. Ne možeš se odužiti. Allahov Poslanik a.s. načinio je izuzetak u tom pogledu, pa u predaji Ebu Hurejre, r.a, kaže: „Dijete se ne može odužiti svome roditelju, izuzev da ga nade kao roba, pa ga otkupi i onda ga oslobodi!“

Dobročinstvo prema roditeljima je ono što produžava život čovjeku. Sehl b. Mu'az prenosi od svog oca da je Vjerovjesnik a.s. rekao: „Blago onome ko bude dobročinstvo činio svojim roditeljima. Allah Uzvišeni će mu produžiti životni vijek!“ 
Treba naći načina da se roditelji zadovolje i usreće. Nekada je za to potrebno veoma malo truda, napora i materijalnih sredstava. Opasno je da roditelji proliju suze zbog nas i našeg ponašanja. Na sve načine to moramo izbjegavati, jer 'Abdullah b. Omer, r.a, ashab koji je najstriktnije primjenjivao Sunnet Allahovog Poslanika a.s. upozorava: „Suze roditelja se ubrajaju u neposlušnost i velike grijehe!“ 

Draga braćo i sestre, radimo za majčinu dovu, a ne kletvu, jer se i jedno i drugo primaju kod Allaha dž.š. 
Prenosi se da je Musa a.s. pitao svog Gospodara: „Gospodaru, pokaži mi ko će biti moj komšija u džennetu?“ Pa mu Uzvišeni Allah objavi: „O Musa, onaj čovjek koji prvi prođe ovim putem pored tebe on će biti tvoj komšija u Džennetu.“ I prođe pored njega jedan čovjek, a Musa a.s. krenu za njim želeći da dozna šta ovaj čovjek čini da bi dostigo tu deredžu, da bude u društvu poslanika u Džennetu? Čovjek stiže do jedne kuće, uđe u nju i sjede ispred jedne starice, pa uze meso koje je donio sa sobom i ispeče i zalogaj po zalogaj nahrani onu staricu, a zatim je napoji i izađe iz kuće, pa ga upita Musa a.s.: „Tako ti Allaha, ko je ona?“ A čovjek, ne znajući ko ga pita, reče: „Ona je moja majka.“ Musa a.s. mu reče: „A zar ona ne moli Allaha za tebe?“ Odgovori mu ovaj čovjek: „Ona moli Allaha za mene samo jednom dovom i nikad je ne mijenja.“ Reče mu Musa a.s.: „Šta kaže ona u toj dovi?“ Odgovori mu: „Ona stalno moli u toj dovi za mene riječima: - Allahu moj, učini mog sina drugom Musa'a ibn Imrana u Džennetu.“ Pa mu reče Musa a.s.: „Raduj se! Allah je primio njenu dovu, a ja sam Musa ibn Imran!“


Sasvim nam je jasno da roditelji žrtvuju za nas više nego bilo ko drugi, da su čak spremni i svoj život položiti štiteci i braneci svoju djecu. Zbog toga naš odnos prema njima mora biti dostojan njihove žrtve. Na žalost, sve je više djece koji svoje roditelje prepuštaju socijalnim i drugim ustanovama i na taj način im uskraćuju ljubav koju su im dužni priuštiti. 


Dobročinstvo treba ukazati prema oba roditelja, a posebno se potcrtava odnos prema majci, zbog njene veće žrtve i materinske uloge. U ajetu jasno se naglašava: «Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi». Uz to majka, radi djeteta, trpi ono što niko drugi ne bi nikada trpio. 
U našem narodu se rado prepričava poznata šala o Nasrudin-hodži u kojoj se navodi da se njegovo dijete naveče rasplakalo i čitavu noć plakalo. Hodžina žena ga čitavo vrijeme ljuljuškala i uspavljivala i kada ju je pred zoru san savladavao, zamolila je hodžu da i on ustane i malo se žrtvuje za svoje dijete, rekavši mu: „Deder, hodža, i ti malo ljuškaj, dijete je pola tvoje k'o i moje!“, a hodža joj mirno odgovara: „Samo ti, ženo, ljuškaj svoju polovicu, moja polovica nek' i dalje plače!“ Zbog toga je i Poslanik a.s. naglašavao da majke zaslužuju najviše našeg poštovanja. Ebu Hurejre, r.a., kaže da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao:

- Allahov Poslaniče! Ko među ljudima zaslužuje moje najveće poštovanje?

"Tvoja majka", rekao je on.

- A ko zatim - upitao je?

"Opet tvoja majka", odgovorio je.

- A ko zatim? - upitao je.

"Opet tvoja majka", odgovorio je.

- A ko zatim? - upitao je.

"A zatim tvoj otac", odgovorio je Muhammed a.s.

Allahu dž.š., omili nam dobročinstvo prema našim roditeljima i daj da budemo od onih s kojima će roditelji biti zadovoljni i za koje će se u lijepim dovama moliti kod Tebe. Amin!


                                        Hariz ef. PašićOd istog autora