ULOGA ŽENE U ISLAMU

Sva zahvala pripada Uzvišenom Allahu. Salavat i selam neka su na našeg poslanika Muhammeda, negovu porodicu i njegove ashabe.
Svjedočimo da nema drugog boga sem Allaha, i svjedočimo da je Muhammed Njegov rob i poslanik.
Poštovana braćo i sestre u vjeri, es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.
Približava nam se 8. mart, u onom tzv. „kulturnom ,modernom, i pismenom“ svijetu poznat kao Dan žena. Dan u kojem žene iznose svoje nade i boli, želje i snove. Dan u kojem žene govore o svojim sposobnostima i vješinama.  Dižu svoj glas za ravnopravnost i jednak tretman sa muškarcima.  I kao što to obično i biva, u svoj toj želji i volji da i mi budemo „ kulturni, pismeni i moderni“ nasjedamo olahko na ono što nam drugi podmeću. 

Uprkos našem uvjerenju da je istinski praznik žene onaj dan kada je objavljen Kur’an, dan u kojem je Allah Uzvišeni objavio riječi:
 „A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. - Allah je doista silan i mudar.“ (At-Tawba 71),
 I uprkos tome da je istinski praznik žene dan kada je Poslanik a.s. na Oprosnom hadždžu kao jednu od posljednjih oporuka svome ummetu  kazao sljedeće: „Oporučujem vam da prema ženama dobri budete.“, mi smo opet skloni da kritikujemo islam, da govorimo kako islam sputava ženu, kako je ograničava, itd. 
 Pa kakav je to, ili kakav bi to trebao biti naš, islamski stav, prema Danu žena?
Svjetski dan žena, htjeli mi to priznati ili ne, je dan koji su nam nametnuli i nameću drugi, prvenstveno zapad i mediji. Ne bismo trebali okretati lice od tog problema, nego baš suprotno, potrebno je iskoristiti ovaj dan, jer i u njemu možemo čitavom svijetu pokazati kako to islam gleda na ženu i gdje joj je mjesto u islamu. 
Moramo znati da sa islamom nema nikakve veze čovjek koji se ne plaši Allaha, pa udara svoju ženu! Ne može biti musliman onaj ko pijan ulazi u kuću svoje žene,koji vara svoju ženu,ko psuje svoju ženu,ko vrijeđa svoju ženu.Poslanik s.a.v.s. je objasnio da ljudi niskih strasti ,poriva i loše naravi ponižavaju i vrijeđaju žene. Muškarac koji svojoj ženi radi takve stvari 364 dana u godini ne može se pozivati na pažnju prema ženi samo jedan dan, i misliti da može to ispraviti nekakvim poklonom, bez obzira koliko on skup bio. Pa bar žene ne bi trebalo da pristaju na takvo nešto.  Islam nema nikakve veze sa neznalicom koji svojoj ženi uskraćuje pravo na obrazovanje! Kakve veze ima islam sa nepravednikom koji uskraćuje svojoj ženi njena prava i njen miraz!?
Poštovane sestre muslimanke, bez obzira bile vi majke, sestre, kćerke, supruge, morate biti svjesna onoga što su vam  Allah i Njegov Poslanik a.s. podarili. Morate biti svjesne časti i ugleda kojeg uživate u islamu!
 Pravo svake žene je da se osjeća ponosno jer pripada našoj uzvišenoj vjeri, koja je poštuje, koja je oplemenjuje i postupa pravedno prema njoj.
1. Prije svega žena je majka. Njena uloga kao majke je ogromna, i veća je i od uloge čovjeka. Buharija i Muslim prenose od Ebu Hurejre r.a. da je čovjek došao Poslaniku a.s. i upitao ga: „ Ko od ljudi ima najviše prava da prema njemu lijepo postupam? Reče: „Tvoja majka.“ „Zatim ko?“ „Tvoja majka.“ „Zatim ko?“ Reče: „Tvoja majka.“. „A ko potom?“ „tvoj otac“, odgovori Poslanik a.s.                                                                                                       
Kako Ibn Hadžer u svom djelu El-Feth kaže: „ majci pripada tri puta više dobročinstva od oca, pa lijepo bi bilo da to pogledamo kroz brojeve: 75% dobročinstva pripada majci, a 25% ocu. A zašto je to tako? Pa prvo, ili prvih 25%, je zbog teškoće same trudnoće, drugo, ili drugih 25% je zbog poroda, a treće, i trećih 25%  je zbog dojenja. To su stvari u kojima čovjek nema udjela. 
Pogledajmo kroz historiju, da li je i jedna druga vjera ili i jedan drugi sistem odlikovao ženu kao što je to uradio islam? I jesmo li igdje drugo vidjeli ili pročitali da je neko rekao da je Džennet pod majčinim nogama!? A tako nas naš Poslanik a.s. uči.
2. Zatim, žena je i kćerka. Kur’an kćerke naziva poklonom. U suri Eš-šura 49 ajet, Allah dž.š. kaže: „ Allah poklanja kome hoće žensku djecu, i poklanja kome hoće mušku.“  U ovom ajetu možemo primjetiti da se na prvo mjesto stavlja žensko dijete, što ukazuje na jednu vrstu počasti. Poslanik a.s. je učinio Džennet nagradom za oca koji lijepo postupa prema svojim kćerima, i koji je strpljiv s njima dok ih odgaja. Takvim je Poslanik a.s. obećao da će biti u njegovom društvu u Džennetu.

3. Žena je i supruga. U Kur’anu Allah dž.š. je naziva ajetom (dokazom, znakom). U suri Er-Rum 21, kaže: „i jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju;“ a Poslanik a.s.  je okarakterisao izbor dobre supruge kao dio vjere čovjeka pa kaže: „ Kome Allah podari čestitu ženu pomogao ga je u pola vjere, pa nek se boji Allaha u drugoj polovici“ (Hakim)
Poštovane sestre muslimanke,
Zar nije dovoljno to da je prva osoba koja je povjerovala i prihvatila islam bila žena, Hatidža bint Huvejlid. Zar nije dovoljno da je prvi šehid u islamu bila žena, Sumejja, supruga Jasirova a majka Ammarova. Prva osoba kojoj je Mushaf povjeren na čuvanje bila je žena, Hafsa, kćerka Omerova. A da ne nabrajamo uloge različitih žena u islamu, kao što je Esma, kćerka Ebu Bekrova, čija je uloga bila ogromna prilikom Hidžre, itd.
Poštovana braćo i sestre,
 treba upozoriti i na problem ubijanja ženske djece čak i u današnje vrijeme. Znamo da  su ljudi u doba džahilijeta, doba neznanja, ubijali svoju žensku djecu, ali i danas to postoji, samo u drugim oblicima. I ne govorimo ovdje samo o fizičkom ubijanju. Govorimo o maltretiranje, udaranju, ne dozvoljava im se da aktivno doprinose zajednici, a što svakako nije od islama.
Čovjek stalno mora biti pokoran svome Gospodaru, a velike zasluge u tome ima žena. Jedna od žena ispravnih predhodnika (selefa) je kazala: „ Nemoj nam davati ništa od onoga što je zabranjeno, haram, jer mi možemo trpiti kada smo gladne, ali ne možemo trpiti vatru“

Od žene se očekuje da odgoji buduće generacije, da brine o porodici i čuva je na okupu, da gradi zajednicu.
Nama je potrebno da žena bude i doktorica i učiteljica i istraživač i novinarka i da učestvuje u političkom životu. Jednostavno, zajednica je treba, i ne može opstati bez nje.
Na kraju navest ćemo još jedan hadis Muhammeda a.s. Prenosi Ebu Seid El-Hudri, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Slijedićete ranije narode, pedalj po pedalj, aršin po aršin, pa čak i da uđu u gušterovu jazbinu vi biste ih u tome slijedili." Rekosmo: "Allahov Poslaniče, je li Kršćane i Židove?" Reče: "Koga drugog?" (Hakim).
Braćo i sestre, razmislimo o ovome. Ne slijedimo tuđe običaje. Neka našim majkama, kćerkama, sestrama, suprugama bude svaki dan Dan žena. Po islamu to je, zaista, tako.
Molim Allaha da nam istinu pokaže istinom, a zabludu zabludom, i da nas uputi na pravi put.
Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu
Izet ef. Salkanović

Od istog autora